EFOP-1.3.7-17 - Cigándi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

EFOP-1.3.7-17

Pályázatok

Akadálymentes változat

A konzorciumi kedvezményezett neve: Cigándi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány (3973 Cigánd Iskola u. 12/A)
A projekt címe:  „Cigándi ifjúság közösségfejlesztése”
A szerződött támogatás összege:   25.373.077  Ft
A konzorciumi partner támogatásának összege: 2.833.800 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. január 25.
A projekt azonosító száma:  EFOP-1.3.7-17-2017-00083

A projekt megvalósítóinak bemutatása

A támogatást igénylő bemutatása

Projektgazda
Cigándi Református Egyházközség
Cigánd tradicionális református település, a lakosok többsége a Gyülekezethez tartozik. Az Egyházközség jogi intézményként működik, és vezetésében érvényesül a paritás elve: egyházi vezetője a lelkipásztor, és világi vezetője a gondnok, tagjai azok a 18 évet betöltött, konfirmált személyek, akik hozzájárulnak a gyülekezet fenntartásához anyagilag. A gyülekezetnek ezen felül több tagja is van: gyermekek; még nem konfirmált felnőttek, akik látogatják a lelki alkalmakat.
Az Egyházközség feladata a térségben élő református hívő testvérek lelki vezetése, illetve a nem hívő emberek utáni missziós tevékenység. A vasárnapi istentiszteletek mellett, bibliakör, ifjúsági óra (ifi), konfirmáció-előkészítő (KT), imaközösségi csoportok, és további közösségi összejöveteleket szervez. A Lelkész sokszor lelkigondozói beszélgetést folytat lelkileg megtört, vagy Istent kereső emberekkel, gyászolókkal, továbbá külön alkalmak szolgálnak beszélgetésre az esküvőre készülő párokkal és a gyermeket keresztelni kívánó családokkal.

A Cigándi Református Egyházközség az iskolás korúakkal kiemelten foglalkozó helyi civil szervezettel összefogva a fiatalok közösségeinek megerősítésére, új közösségek- és új közösségi helyszínek létrehozására programot dolgozott ki annak érdekében, hogy a befogadó csoportokban való részvétel és a felkínált tartalmas programok kompenzálni tudják a fiatalok családi házból hozott hátrányait: lelki, és szellemi fejlődési lehetőségeket biztosítva.
Az elhatározást több tényező szülte, ill. erősít: egyrészt 2017 a reformáció éve, így az 500 éves évforduló kiváló alkalmat kínál a helyi gyülekezet közösségi tevékenységeinek megújítására is. Másrészt a levéltár egyik kincseként kezelt "Protocollum" című kézirat 1818-tól kezdődően napjainkig folyamatosan vezetett gyülekezettörténeti írás, mely visszatekint 1629-ig ismertetve a gyülekezet közösségi tevékenységeit, így a benne foglalt hagyományoknak a megújítására, új bejegyzések, és közösségi formák létrehívására ösztönöz a dokumentum keletkezésének 200. évfordulója is.


Konzorciumi partner
A Cigándi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány a településen folyó oktatás-nevelési tevékenység kiszélesítésére alapíttatott, kihasználandó a rendelkezésre álló pályázati forrásokat, ill. a szabad humán erőforrás kapacitások (nyugdíjas kollégák) társadalmi aktivizálásának megszervezésére.


Az Alapítvány tevékenységei:

 Sport, tanulmányi versenyek, szabadidős programok lebonyolítása, díjazása, egyéb költségeinek viselése (pl: utazás, étkezés)
 Tehetséggondozó foglalkozások szervezése, díjazása
 Kiemelt teljesítményű tanulók fejlesztése, felzárkóztatása
 Iskola eszközállomány fejlesztése
 Gyermekbarát tantermek kialakítása
 Tanulmányi kirándulások szervezése, (gyerekek, pedagógusok)
 Partnerkapcsolatok ápolásának járulékos költségei
 Nyári táborozások szervezése
 Szabadidős képességfejlesztő kül- és beltéri eszközök, játékok beszerzése
 Bevétellel járó iskolai rendezvények anyagköltségének megelőlegezése
 Külföldi és belföldi testvériskolai kapcsolatok ápolása
 Hátrányos helyzetű gyerekek életkörülményeiből adódó hátrányok csökkentése
 Mentálhigiéniés gondozás


Projekt célcsoportja

- hátrányos helyzetű fiatalok, közelebbről:

az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú végzettséget vagy szakképesítést
a megváltozott munkaképességűek,
a gyermekgondozást segítő ellátásról, a gyermekgondozási díjról, a gyermeknevelési  támogatásról, ápolási díjról visszatérők,
a pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatalok,


- romák
- fogyatékkal élő személyek
- szenvedélybetegek
- bűnelkövetők, valamint a bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten   veszélyeztetett gyermekek és fiatalok


A projektbe bevont célcsoport tagok száma, akik legalább 3 alkalommal részt vesznek a megvalósításra kerülő tevékenységekbe: legalább 80 fő.


A célcsoport eléréséhez az Egyházközség látókörébe tartozó fiatalok jelentik a bázist:
Konfirmandusok:  évente 10-15 fő
Ifjúsági csoport: 15 fő
Bibliatábor: évente egy alkalommal 40 fő (a konfirmandusok segítőként -önkéntesként - lelkipásztori munkatársaiként vesznek részt)  
Óvodai és általános iskolai hit és erkölcstan oktatás keretében elértek: 200 fő

A Konzorciumi partner
Cigándi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány az iskoláskorú gyermekekhez közvetlen eléréssel rendelkezik, ill. a 14 évet betöltött fiatalok 90%-ával is kapcsolatban áll, mivel majdnem mindenki az Alapítvány által támogatott  intézményben végezte alapfokú tanulmányait.

Közvetett célcsoportok a szélesebb körű nevelési hatások elérése érdekében:
Szülők és nagyszülők


Cél megnevezése

Célhoz kapcsolódó mutatók

Cél megvalósítását szolgáló tevékenység

Társadalmi elfogadás, heterogén közösségek kialakítása

 • A projektbe bevont célcsoport tagok

 • A projektben megvalósult csoportos programok

 • Szeretethíd

 • Szikra

 • Istentiszteletek telepi környezetben

A Gyülekezet szociális tevékenységeinek fejlesztése

 • A projektbe bevont célcsoport tagok

 • A projektben megvalósult csoportos programok

 • Szeretethíd

 • Szikra

 • Közösségi tevékenységek a „Protocollum” alapján

 • Mediáció

 • „Családi csendes napok”

Az Alapítvány fiatalokat érintő szolgáltatásink bővítése

 • A projektbe bevont célcsoport tagok

 • A projektben megvalósult csoportos programok

 • Interaktív előadóestek

 • Moderált fórumbeszélgetések

 • Konfliktuskezelési készséget fejlesztő klub

 • Családi hagyományokat feldolgozó tréning

 • Önkéntes, önállóan szervezett programok

Fiatalok számára tartalmas elfoglaltságok biztosítása az elkallódás, csellengés megelőzésére

 • A projektbe bevont célcsoport tagok

 • A projektben megvalósult csoportos programok

 • Mediáció

 • „Reformáció Bölcsője” kirándulások

 • „Biblia Útja” kiállítás

 • Olvasó estek és társalgó körök

A Konzorciumi partnerek céljainak elérését szolgáló szervezetfejlesztés

A projektben megvalósult szervezetfejlesztési tevékenység

 • „Protocollum” aktualizálása

 • „Protocollum” kiadása

 • Térségbeli egyházak meghívása

 • Alapítvány céljainak, tevékenységeinek elemzése

 • Alapítványi SZMSZ kidolgozása és bevezetése

 • Külső monitoring és team szupervízió


Cigándi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

 • Előítéletesség és hátrányos megkülönböztetés mérséklése: interaktív előadóestek szervezése, és vezetése a közösségi térbe meghívott sikeres emberekkel, akik hátrányos helyzetből indultak, fogyatékkal élnek romák, vagy menekültek.

 • Moderált fórumbeszélgetések szervezése,és vezetése csoportokban megoldott szituációs gyakorlatokkal aktuális társadalmi témák felvetésével.

 • Áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése - családon belüli, iskolai, munkahelyi konfliktusok, problémák anonim összegyűjtése és közös feldolgozása szakember vezetésével, klubtevékenységekbe integrálva.

 • Identitás megőrzés, önismeret erősítése, családi hagyományok pozitív-negatív vonatkozásainak tudatosítása - 1 napos tréning vezetése.

 • Változatos sport, művészeti, tudományos és info-kommunikációs szakkörök szervezése és vezetése

 • Csoportmunka keretében az Alapítvány meglévő, és a szervezet céljainak elérését segítő tevékenységek elemzése, helyzetelemzés készítése:

 • A szakértői segítséggel elkészített SZMSZ alkalmazásának bevezetése.

 
 
 
 


Fényképek a foglakozásokról

Áldozattá válás


ElőítéletességIdentitás megőrzése

Kommunikációs, konfliktuskezelési foglalkozások

SZMSZ bevezetése

Szupervízió

Helyzetelemzés készítése 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz