EFOP-1.4.4-17 - Cigándi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

EFOP-1.4.4-17

Pályázatok

Akadálymentesített változat


EFOP-1.4.4-17-2017-00048
„Cigándi lányegylet”


A kedvezményezett neve: Cigándi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány (3973 Cigánd Iskola u. 12/A)
A projekt címe: „Cigándi lányegylet”
A szerződött támogatás összege:  
25.000.000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. december 31.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.4.4-17-2017-00048
A projekt célja: - fiatal lányok lemorzsolódásának, korai iskolaelhagyásának megelőzése
                     - mentorálás

A Cigándi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány a településen folyó oktatás-nevelési tevékenység kiszélesítésére alapíttatott, kihasználandó a rendelkezésre álló pályázati forrásokat, ill. a szabad humán erőforrás kapacitások (nyugdíjas kollégák) társadalmi aktivizálásának megszervezésére. Az Alapítvány céljait szolgáló tevékenységei:


• Sport, tanulmányi versenyek, szabadidős programok lebonyolítása, díjazása, egyéb
  költségeinek viselése (pl: utazás, étkezés)
• Tehetséggondozó foglalkozások szervezése, díjazása
• Kiemelt teljesítményű tanulók fejlesztése, felzárkóztatása

Iskola eszközállomány fejlesztése
• Gyermekbarát tantermek kialakítása
• Tanulmányi kirándulások szervezése, (gyerekek, pedagógusok)
• Partnerkapcsolatok ápolásának járulékos költségeinek biztosítása
• Nyári táborozások szervezése
• Szabadidős képességfejlesztő kül- és beltéri eszközök, játékok beszerzése
• Bevétellel járó iskolai rendezvények anyagköltségének megelőlegezése
• Külföldi és belföldi testvériskolai kapcsolatok ápolása
• Hátrányos helyzetű gyerekek életkörülményeiből adódó hátrányok csökkentése

   Mentálhigiéniés gondozás

Az Alapítvány vezetését a kuratórium látja el, mely 5 főből áll, vezetője az elnök. A település jelentős intézményeiben vezető pozíciókat látnak el a kuratóriumi tagok (iskola, önkormányzat), így a széleskörű együttműködések kialakítására minden szükséges feltétel adott. Az oktatással neveléssel való összhang, és összefonódás miatt az Alapítvány pontos rálátással rendelkezik az iskolás korú, ill. az elmúlt években végzett fiatalok számára, helyzetére, és a helyi sajátosságokra, így a fiatal lányok tanulmányi lemorzsolódásának jellemző okaira is. Bár végzettség és tapasztalatok tekintetében az Alapítvány munkatársai képesek lennének a mentori feladatkörök ellátására, a teljes bizalom légkörének kialakítás érdekében célszerűnek látszik külső, nem pedagógiai területről érkező személyek bevonása a pozíciók betöltésére. Az egyedüli kivétel ez alól a matematika, fizika szakos és romológus végzettségű fiatalember, aki a célcsoportot jól ismeri, és kimagasló tanulmányi sikerei miatt rendkívül elismert körükben.

Az Alapítvány részvételével eddig megvalósított programok

Szakmai megvalósítók

A program szakmai céljainak megvalósulását és a szakmai megvalósítók munkáját a szakmai vezető fogja koordinálni. A szakmai vezető egyike a projekt szakembergárdáját jelentő 6 fő mentornak:


1. mentor: Dócsné Kelemen Erzsébet

végzettsége védőnő, rendkívül jó helyismerettel és elismertséggel rendelkezik.

2. mentor: Kolozsvári Zoltánné

a Kántor Mihály Általános Iskola adminisztrátora, jól ismeri az iskolába járó tanulókat, jó kapcsolatot ápol velük

3. mentor: Sándor Róbertné

a közösségben elismert, érettségivel és stabil egzisztenciával rendelkező családos roma nő

4. mentor: Tódiné Jóni Mariann

a közösségen kívülről érkező érettségivel és stabil egzisztenciával rendelkező fiatal roma nő

5. mentor: Dancs-Oláhné Kalocsai Angéla

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjének felesége

6. mentor: Szűcs Erika

vezető óvónő

Megvalósításhoz szükséges infrastruktúra


Az Alapítványnak saját ingatlantulajdona nincsen, így a projekt megvalósításához – csoportfoglalkozások megtartásához – szükséges helyiséget bérlet útján szükséges biztosítani. A célcsoport tagok számára biztosított havi gyakoriságú programok alkalmával a helyközi közlekedés megoldásához – hátrányos helyzetű (komplex programmal segítendő) térségbe esik a megvalósítás helyszíne, így a tömegközlekedés nagyon korlátozott – bérelt busz igénybevétele szükséges, mely szintén a program költségvetésének terhére kerül biztosításra, csakúgy, mint a csoportfoglalkozások megtartásához a szakmai megvalósítók számára szükséges info-kommunikációs eszközök.


Célcsoport bemutatása

Az iskolai sikertelenség a legtöbb esetben a családi, közösségi környezet negatív mintáiban gyökerezik. Az alul iskolázott szülői háttér, az alkalmi munkákból, szürkegazdaságból időnként jól profitáló rokonok, ismerősök mind a továbbtanulás, magasabb iskolák megszerzése ellen foglalnak állást - saját helyzetüket is magyarázandó. Ebben a környezetben a fiataloknak nagyon nehéz elfogadniuk, magukévá tenni azt a tézist, miszerint magasabb iskolai végzettséggel boldogabb, sikeresebb életet is remélhetnek. Ebben a helyzetben nagyon fontos olyan életutakat bemutatni, melyek alternatív lehetőségeket vetítenek fel, továbbá olyan ösztönzőket alkalmazni, melyek egy-egy fontos lépés, intézményi szintek közötti átmenethez segítenek hozzá. A mindennapokban való szorgalmas tanulás nélkül nem vezet messzire még a tehetséggel megáldott diákok útja sem, ezért a tanulási sikeresség előmozdítása érdekében ösztönzők kialakítása lehet előremutató.

A lemorzsolódási tünetek a lányok esetében az általános iskola után jelentkeznek. Mivel - az országban egyedülálló módon – a bodrogközi térségben egyetlen középfokú oktatási intézmény sincsen, ezért a továbbtanuláshoz minden esetben legalább Kisvárdáig (ritkább esetben Sátoraljaújhelybe, vagy Sárospatakra) kell utazni. Ebben a helyzetben könnyen elkallódnak a fiatalok, mivel többnyire először szabadulnak fel a családi kontroll alól - tapasztalatok szerint 10 cigándi roma fiatalból 2 végzi el a középiskolát. Többnyire nem a bukások okozzák a lemorzsolódást, hanem a hiányzások miatt jutnak odáig, hogy az iskola elbocsátja őket. Egyszerűen fogalmazva sokszor a fiatalok nem jutnak el az iskoláig, mert az első tanórák helyett beszélgetnek, csavarognak Kisvárdán. Mindezeken túlmenően a hosszabb távú elképzelések és az életcél hiánya, továbbá a hiányos önismeret, és a párválasztási érettség hiánya képezik a probléma gyökerét. A fentiek fényében megállapítható, hogy a hátrányos helyzetű cigándi fiatal lányok jelentős része ki van téve a lemorzsolódás veszélyének.


A projekt célcsoportját alkotó 25 évesnél fiatalabb lányokat tekintve a potenciális célcsoport tagok az alábbi körből kerülhetnek ki: az általános iskola 7. és 8. osztályaiban a 2-2 évfolyamon hozzávetőlegesen 60 lány tanul, akik kétharmada, tehát közel 40 fő hátrányos helyzetű.  Legalább hasonló arányt feltételezve a 14-25 éves korosztályban megállapítható, hogy nagyságrendileg további 200 fő, azaz összesen  mintegy 240 fő képezi a teljes célcsoportot, melynek közel 13%-át, tehát 30 főt fog a projekt közvetlenül megszólítani.    

        A célcsoport egyéni szükségletei                Szükségletekre válaszoló tevékenységek

Tanulási motiváció hiánya, iskolai                         - egyéni és csoportos mentorálás
lemorzsolódás                                                     - iskolai felzárkóztatás
                                                                        - pályaorientációs látogatások
                                                                           
felsőoktatási intézményekkel,
                                                                           
középiskolákkal rendelkező közeli
                                                                           
városokban
                                                                        - szerepmodell önkéntesek
                                                                          
bemutatása
                                                                        - ösztöndíj

Családon belüli konfliktusok                                  - egyéni és csoportos mentorálás
                                                                        - konfliktuskezelés tréning

Korai – nem megfelelő – párkapcsolatok                - egyéni és csoportos mentorálás
és áldozattá válás                                              - változó női szerepek tréning
                                                                        - önismereti és párválasztási érettséget
                                                                         
fejlesztő tréning

Pozitív példaképek-, hosszú távú célok                   - egyéni és csoportos mentorálás
és jövőkép hiánya                                               -  szerepmodell önkéntesek bemutatása


A PROJEKT SZAKMAI TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

A megvalósuló tevékenységek bemutatása

1. Szükségletfelmérés
• A célcsoportot alkotó fiatalok száma, jellemzői, motivációi, és igényei a településen pedagógiai, szociális, egészségügyi és roma nemzetiségi területen dolgozókkal folytatott megbeszélések sorozatán lettek felmérve, rögzítve – a szakmai tervben szereplő beavatkozások ezen tapasztalatokra épülve kerültek megtervezésre.

2. A helyi közösség érzékenyítése
• A helyi közösség érzékenyítésére, döntéshozók korrekt tájékoztatására esélyegyenlőségi szakértő felkérése -  négyhavonta egy-egy megbeszélés, tájékoztató nap keretében.

3. Egyéni és családi mentorálás biztosítása
• A mentorok megbízási szerződés keretében végzik munkájukat, amely alapja a folyamatos kapcsolattartás a bevont tanulókkal, családjaikkal, és az iskolával a tanulással, és magánéleti dolgokkal összefüggésben felmerülő konfliktusok, problémák megoldásának érdekében.

4. Csoport működtetése, pályaorientációs foglalkozások
• A nagy, - és kiscsoportos foglalkozások (közösségépítő és önismereti, ill. helyismereti jelleggel) megvalósítói szintén a mentorok.  A helyszín minden második alkalommal a településen kívüli: többnyire Kisvárdán, ill. felsőfokú oktatási intézményeknek helyt adó környékbeli városokban lévő érdekes kulturális, vagy sporteseményekkel kezdődik minden alkalom, majd kiscsoportos foglalkozások keretében, az aktuális témának megfelelő térben folytatódik az összejövetel. Azt reméljük, hogy ezzel vonzóvá válik a fiataloknak a programban való részvétel, megismerik azt a közeget, amelyben a továbbtanulásuk során mindennap meg fognak fordulni, erősödik a csapatszellem, a tanuló-tanuló, mentor-tanuló, és mentor-mentor viszonylatban is.

5. Természetbeli támogatás nyújtása
• A célcsoport tagok számára egyéni igényeknek megfelelően kerül biztosításra vásárlási utalvány

6. Együttműködés az EFOP-3.1.7. kódszámú "Esélyteremtés a köznevelésben” című kiemelt projekt megvalósítóival
• rendszeres adatszolgáltatás a kiemelt program megvalósítói felé, továbbá a mentorok részvétele a célzott képzéseken

7. Partnerség roma női civil szervezetekkel
• Roma női civil szervezetekkel való kapcsolatok építését szolgáló 1-1 napos workshopok szervezése legalább 5-5 szervezet részvételével

8. Áldozattá válás megelőzése, önismereti foglalkozások
• Két részből álló foglalkozás szolgál a fiatalok áldozattá válásának megakadályozására. Az első rész, mely a személyiségfejlődés alapját is képezi az önismereti tréning: ennek hatására a tanulók jobban megismerhetik saját gondolataik, cselekedeteik mozgatórugóit, motivációit, és magukon keresztül kicsit a világot is. Ennek hatására kevésbé lesznek befolyásolhatóak, szilárdabb alapra helyeződnek döntéseik, és a kapcsolataikban megnyilvánuló szerepeket is tisztábban láthatják. Erre épül a párválasztási érettség fejlesztése rész, mely formálja az ideális partnerről alkotott képet, és erkölcsi mércét állít.


9. Családi és női szerepek
• A csoportfoglalkozásokba épített tematikákat erősíti a kéthavi rendszerességgel meghívott sikeres roma nők – szerepmodellek – bemutatása, továbbá a „Változó női szerepek” - 1 napos tréning (kooperatív és dráma technikákat alkalmazó 4 órás tréning a női szerepek változásáról korunkban, melyben feldolgozásra kerülnek a klasszikus nemi szerepek, a különböző női sorsok, ill. a modern nőiség jellemzői)

10. Aktív szabadidős tevékenységek
• A program futamideje alatt a célcsoport tagok számára részvételi lehetőség biztosítása táncoktatáson heti rendszerességgel 2 órás időtartamban oktató jelenlétével.


11. Táborok
• Motivációs és közösségépítő célzatú 1-1 5 napos településen kívül megrendezett nyári bentlakásos tábor a célcsoport tagok részvételével.

12. Családterápiás tréning
• A „Konfliktuskezelés a családban” tréning azt a célt szolgálja, hogy a családtagok között megértést, elfogadást, és alázatot ébresszen, ezzel segítve a közös boldogulást. A 30 tanuló mellett összesen további 90 családtag bevonásával. Emellett elérhető szolgáltatásként gyermekneveléssel, családi konfliktusokkal kapcsolatos egyéni tanácsadás szülőknek legfeljebb 3alkalommal.


13. Pozitív életutak bemutatása
• Helyi ismertséggel rendelkező roma nők fognak a programba bevont lányokkal egy-egy délutánt eltölteni, mesélni az életükről, motivációikról kéthavonta egy-egy alkalommal.

14. Projektmenedzsment
• Motivációs és közösségépítő célzatú 1-1 5 napos településen kívül megrendezett nyári bentlakásos tábor a célcsoport tagok részvételével.

15. Nyilvánosság biztosítása
• A KTK_2016_07_05 dokumentumban foglalt releváns kötelezettségek teljes körű megvalósítása.

16. Horizontális szempontok
• Az 5. pontban szereplő vállalások teljesítése

17. Eszközbeszerzés
• A 3.3 pontban részletezett IKT eszközök beszerzése a projekt megvalósítását támogatandó.

18. Kapcsolatfelvétel
• Kapcsolatfelvétel és együttműködés kialakítása, találkozók szervezése EFOP-1.4.4. megvalósító és a tevékenységeket megvalósító szervezetekkel.


Fényképek

MentorálásokWorkshopok

Tréningek

Motivációs előadások

Táborok

Településen kívüli programok  

  

 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz